História

Myšlienka združovať mládež nie je nová, úspešne sa to realizovalo ešte dávno pred existenciou samostatnej Slovenskej republiky. No aktuálne je za tým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom organizácie priamo riadenej týmto ministerstvom, názov tejto organizácie je Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Vranovský parlament mládeže vznikol osvetou inštitúcie Iuventa. Tá šíri v základe jednoduchú myšlienku - venovať sa aj mládeži. „Človek je schopný kvalitne existovať len ako člen skupiny. Zvyčajne patrí k viacerým skupinám súčasne a v priebehu života prechádza viacerými skupinami.“ Po niekoľkých diskusiách sa javila ako správna myšlienka založenie vlastného mestského parlamentu mládeže. A tak sme koncom roka 2014 úspešne založili Vranovský parlament mládeže. Hneď zo začiatku sme túto myšlienku predstavili riaditeľom stredných škôl, aby túto informáciu sprostredkovali ich žiackym školským radám. Keďže jedným z cieľov tejto myšlienky je aj takzvané sieťovanie, tak z každej takejto školskej rady nám mali delegovať svojich členov do tohto mestského parlamentu, aby tam každá škola mala svojho zástupcu. Keďže informácia, že niektoré školské rady nefungujú, respektíve niektoré ani neexistovali nás prekvapila, a preto sme museli siahnuť aj do radov bežných študentov. Môžeme tvrdiť, že prvému ročníku VPM trvalo formovanie sa skoro pol roka. Jeden z dôvodov bol aj ten, že sme nemali dovtedy žiadne skúsenosti s vedením mládeže. Po rôznych školeniach, rozhovoroch, besedách, konzultáciách, táboroch, akciách, no aj projektoch sa začali veci obracať k lepšiemu. Stanovili sa pravidlá, uzavreli sa rôzne parlamentné partnerstvá a tiež sme sa napojili na dôležité informačné kanály. Aj vďaka tomu sa pár týždňov po založení parlamentu zrealizoval cezhraničný projekt Freedom 3D. „Ďalšia činnosť v sociálnej prevencii sa zameriava na organizovanie výchovno - reakreačných táborov, preventívnych programov, aktivít pre rizikové skupiny obyvateľstva, najmä deti a mládež ohrozenú sociálno patologickými javmi.“ Táto myšlienka prispela k nášmu presvedčeniu, že robíme správnu vec. Usilovnosť všetkých členov sa prejavila počas akcií, napríklad zážitkového charakteru ako tábor Zaži-To, či nocovanie v Mestskom dome kultúry. Zúčastňovali sme sa rôznych školení pre mládež, vypomáhali sme na akciách ako dobrovoľníci, stretli sa s partnerskými parlamentmi a nechýbali sme ani na stretnutiach s poslancami mestského zastupiteľstva, s prednostom mestského úradu a primátorom mesta.