O nás

Začneme asi najdôležitejším dokumentom tohto občianskeho združenia - stanovami. Už v ich úvode sa spomína „Vranovský parlament mládeže je neformálny, politicky a ideologicky nezávislý poradný orgán mesta Vranov nad Topľou. Združuje mládež a reprezentuje ju vo vzťahu k občanom mesta, poslancom Mestského zastupiteľstva a primátorovi mesta Vranov nad Topľou. Zastupuje a obhajuje záujmy detí a mládeže, pomáha tak pri vytváraní podmienok pre ich všestranný rozvoj. Jeho hlavnou úlohou je neustále sledovať potreby a záujmy mladých ľudí, porovnávať ich so skutočnými možnosťami na ich realizáciu a napomáhať k vytváraniu podmienok na riešenie tak, aby možností na využívanie voľného času v meste bolo dostatok. Ďalšími úlohami sú podpora k dobrovoľníctvu a snaha o prebudenie záujmu a iniciatívy u detí a mládeže mesta Vranov nad Topľou. Činnosť sa sústredí na lokálnu úroveň, pričom významným cieľom je miestna, regionálna, národná a nadnárodná spolupráca pri napĺňaní cieľov.“ Aj keď sa do takýchto dokumentov nepíše autor, väčšinu zo štrnásť stranových stanov sme napísali my, koordinátori. Pomocou tohto krátkeho úvodu vám chceme predstaviť malú skupinu zanietených mládežníkov na čele s vedúcimi - koordinátormi. Už prvá citovaná veta napovedá, že tento parlament nemá právnu subjektivitu, keďže je zatiaľ len neformálnou skupinou. Po vzore iných parlamentov a na základe usmernení kompetentných organizácií v charaktere neformálneho vzdelávania mládeže sa snažíme byť aj my nápomocným a poradným orgánom mesta. Vranovský parlament mládeže združuje stredoškolskú mládež. Každý žiak strednej školy sídliacej na území mesta Vranov nad Topľou má možnosť stať sa členom a prezentovať tam svoje nápady, presadiť svoje návrhy a zmeniť to, čo sa mu nepáči k lepšiemu. Je všeobecne známe, že človek časom a vekom nadobúda skúsenosti a mení svoje postoje, a aj keď mládež nie je tak skúsená, môže ponúknuť občanom mesta, poslancom mestského zastupiteľstva a tiež primátorovi mesta cenné rady ako spríjemniť život mládeži v meste alebo v niektorej z jej častí. Mnohokrát vidí mládež niektoré veci a situácie úplne inak. Náš parlament chce byť akýmsi hlasom mládeže. S tým sa nevyhnutne spája aj istá zodpovednosť v reprezentovaní názorov občanov voči mestu, no ešte pred tým nastáva zber a analýza údajov od občanov a navrhovanie istých opatrení. Aj týmto spôsobom chceme dosiahnuť vyššiu mieru dobrovoľníctva a angažovanosti v riadení mesta. V neposlednom rade je potrebné spomenúť úroveň spolupráce. Nie je to len o práci na lokálnej úrovni, ide aj o spoluprácu mimo hraníc mesta. Aktívne vyhľadávame nových partnerov a zapájame sa taktiež aj do národných iniciatív. Na základe osobných skúseností s vedením mládeže vo VPM sme zistili, že mládež vážne premýšľa o politickej sfére a ďalších vážnych problémoch mesta, okresu, ale aj štátu, dôkazom toho je aj navštevovanie mestských zastupiteľstiev a aktívna komunikácia s vedením mesta. Mládež sa vie bez väčších problémov spájať do skupín, tímov a tam pracovať na riešení rôznych problémov. Ich pohľad na vec je síce jednoduchší, no majú riešenia, ktoré sú často efektívnejšie než riešenia dôležitých dospelých. Slovné spojenie dôležití dospelí zaviedla do praxe organizácia Iuventa pre nenáročné pomenovanie vedúcich osobností mládežou. Dôvod je jednoduchý. Mládež sa na základe nedostatku skúseností nemôže vyjadrovať podľa etikety a oslovovať vedúce osobnosti s titulmi na pozíciách, ktoré zastávajú, lebo ich jednoducho nepoznajú. Uvedieme si jednoduchý príklad - primátor mesta Vranov nad Topľou pán inžinier... , prednosta mestského úradu pán magister... , riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pán inžinier... , riaditeľ Mestského domu kultúry, príspevkovej organizácie pán inžinier... je zložité zapamätať si pre nich takého informácie, mýlia si inštitúcie, nevedia ich presný názov a taktiež nepoznajú tituly konkrétnych ľudí. Chválitebná je vnímavosť aktuálnych dôležitých dospelých ohľadom mládeže. Registrujú, že sme tu a pomalými krokmi sa spájajú dve rozdielne skupiny a smerujú k bližšej spolupráci. Aj keď mládež ešte nemá dostatok informácií aby všetky ich názory boli rovnocenné a realizovateľné, nebojí sa siahnuť po rôznych zdrojoch pre získanie kvalitných dát. Toto je len krátke zhrnutie reálnej náplne dobrovoľníckej práce členov Vranovského parlamentu mládeže. V popise ich činnosti je mnoho ďalších drobných úloh, ktoré musia pravidelne spracovávať, aby následne spoločne dokázali a boli pripravení zrealizovať zložitejšiu úlohu, akciu, respektíve projekt.